วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด